Звіт про роботу методичного об’єднання дошкільного відділення за 2010- 2011 н.р. та завдання на 2011 -2012 н.р.

Вся робота педагогів дошкільного відділення протягом минулого навчального року була спрямована на удосконалення мовленнєвого та фізичного розвитку слабочуючих дошкільників, забезпечення наступності між дошкільним відділенням і школою, використання нетрадиційних форм роботи для розвитку пізнава-

льної і мовленнєвої діяльності, сучасних підходів до розвитку слухового сприймання та формування вимови. Цим проблемам присвячувалися засідання методичних комісій, консультації, науково-практичний семінар-практикум, тематичні перевірки.

За останній час помітно зміцнилось навчальне та технічне забезпечення навчально-виховного процесу. Сурдопедагоги Дурава Н.Г., Шатило О.А., Лісовська А.В. систематично використовують на заняттях комп’ютерний слухомовленнєвий тренажер "Живий звук" та "Видима мова", що дає змогу формувати базу слухових образів, розвивати навички розпізнавання та диференціації немовних звуків, орієнтації в звуках оточуючого середовища, постійно підтримувати пізнавальний інтерес дітей, роблять процес навчання більш цікавим, варіативним, доступним.

Педагогічним колективом проводилась велика робота по ознайомленню з навколишнім середовищем та вихованню любові до всього прекрасного. Вихователі Захарова Н.Ц., ОмецінськаЛ.Ф., Іваницька І.В., Фурманська М.В. спрямовували свою діяльність не лише на орієнтацію дітей у розмаїтті природного оточення, а і на усвідомлення ними значення природи для життя людей, тварин, необхідності оберігати її.

Чільне місце в роботі дошкільного закладу посідає гра як найдоступніша форма навчання малюків. У всіх виховних групах створені центри ігрової діяльності, які постійно поповнюються іграшками, іграми, атрибутами до сюжетно-рольових та рухли- вих ігор. Вихователі Поліщук Є.М., Соловйова Л.В., Бура Т.І. уміло керують різними видами ігрової діяльності, використовуючи гру не лише для відтворення зовнішніх дій, ситуації розвитку мовлення, але й для формування кращих людських якостей, стосунків між дітьми на принципах взаємопо- ваги, взаємодопомоги, дружби, доброти.

Протягом року значну увагу в дошкільному відділенні педагоги приділяли розв’язанню проблеми наступності дошкільної і початкової ланок, створенню умов для повноцінної реалізації дітьми зі зниженим слухом своїх можливостей у фізичному, інтелектуальному та психічному розвитку, організовано взаємовідвідування уроків та занять педагогів дошкільного відділення та початкових класів, педагогічну виставку дидактичного і роздаткового матеріалу, випуск методичного бюлетеня. Педагогами дошкільного відділення було реалізовано

проект«В небі прозором сонечко сяє, на мамине свято струмочок співає ».В процесі його реалізації з дітьми проводились різнома- нітні заходи, а саме: гра-розвага «Морозець морозить,а сонечко веселить»(Фурманська М.В.),спортивна розвага«Доганяй»,(Полі-

щук Є.М.), фізкультурно-оздоровча прогулянка «Як весна іззимою зустрічається» (Захарова Н.Ц.), майстер-клас «Весняний пейзаж» ( Крайник О.В.), драматизація казки «Ріпка» (Іваницька І.В),заняття-розвага «Вербові котики»( Омецінська Л.Ф.), картин-на галерея «А вже весна,а вже красна»( Соловйова Л.В.), музичне свято «І весни недалекі відчуваються кроки »

В минулому навчальному році були проведені відкриті заходи: інтегроване заняття з розвитку мовлення та лічби (сурдопедагог Шатило О.А.),індивідуальне заняття з формування вимови та розвитку слухового сприймання сурдопедагог Дурава Н.Г.),

заняття з ліплення (Фурманська М.В.), заняття по ознайомленню

з оточуючим (Захарова Н. Ц. ),

З метою виявлення обдарованих дітей дошкільного віку вихователі Ратушинська А.І., Омецінська Л.Ф., Соловйова Л.В., Іваницька І.В., проводили конкурси малюнків "Здрастуй, зимонько-зима", "Свою маму я люблю", "Ой ходила осінь, блукала", конкурс малюнків на асфальті "Хай завжди буде сонце", конкурс на кращу новорічну іграшку "Різдвяний подарунок", на кращу вітальну листівку "Любій матусі", виставка сімейних творчих робіт "Творимо разом прекрасне".

Спільними зусиллями сурдопедагогів, вихователів, музкерівника та з участю батьків в дошкільному закладі проводились дитячі ранки та розваги: "Осінь по землі ходила – листя все позолотила", "Миколай, Миколай, ти до нас завітай «,"Новорічна рукавичка іДід Мороз ", родинне свято "Вже весни недалекі відчуваються кроки», дитячий ранок "Наш перший бал випускний".

Значне місце в роботі педагогічних працівників дошкільного відділення посідає турбота про охорону життя і здоров’я дітей. З цією метою вивчалися керівні документи з ОБЖ, проводились бесіди з батьками та вихованцями, інсценізації та драматизації казок, заняття-ігри, лялькові вистави, фізкультурно-пізнавальні розваги, сюжетно-рольові ігри.

З метою корекції фізичних вад слабочуючих дошкільників, їх загартування, зміцнення фізичного і психічного здоров’я всі вихователі проводили фізкультурно-оздоровчу роботу, як на спеціальних заняттях, так і під час режимних моментів: підйомі, прогулянках . Протягом року вихователі проводили різні масові заходи: спортивну гру "Здоровим будеш – все здобудеш", фізкультурно-спортивне свято "На змагання вся сім’я: тато, мама, брат і я", розвагу "Любимо ми грати – здоровими зростати", День здоров’я та інші.

Реалізуючи програму навчання і виховання слабочуючих дітей, педагогічні працівники дошкільного відділення тісно співпрацювали з родинами малят, надавали методичну допомогу батькам, ознайомлювали з особливостями психофізичного та інтелектуального розвитку дітей з вадами слуху. З цією метою

поновлювалася інформація в куточку для батьків, проводились батьківські збори, консультації, спільні свята та розваги. Всі педагоги постійно працювали над збагаченням словникового запасу дітей. З метою покращання роботи щодо формування виразного мовлення у слабочуючих дошкільників розробили проекти програм та виготовили дидактичний матеріал до них, який підібрано відповідно до вікових особливостей дітей та програмних вимог з розвитку мови й ознайомлення з оточуючим. Дурава Н.Г. Поліщук Є.М.,Фурманська М.В., Шатило О.А. розробили тематичні словники відповідно до всіх лексичних тем з врахуванням наступності від слова до словосполучення та речення.

Проте в роботі педагогічного колективу дошкільного відділення

є ряд недоліків: не достатньо приділяється увага формуванню виразного мовлення дітей, не всі педагоги стежать за точним відтворенням поставлених звуків, збагаченням словника дошкільників загальновживаними словами побутового характеру

Перед педагогічним колективом дошкільного відділення на новий 2011-2012 навчальний рік стоїть ряд завдань:

1. Спрямувати всю методичну робота на збагачення та розширення словникового запасу слабочуючих дошкільників.

2.Більше уваги приділяти формуванню виразного мовлення.

3.Спрямувати зусилля сурдопедагогів на усунення вад вимови та голосу дошкільнят, формуванню мовного дихання.

4.Всім педагогам дошкільного відділення активно працювати над відтворенням поставлених звуків, збереженням звукового складу слів, дотриманням словесного наголосу.

5.На всіх видах діяльності впроваджувати спряжене мовлення

6.Продовжити роботу по зміцненню здоров’я та загартування дітей дошкільного віку.

7.Накреслити шляхи створення та удосконалення розвивального простору, як одного з найголовніших чинників освітнього процесу і формування повноцінної життєтворчої особистості.

Список

членів МК, що атестуються в 2012 році

1.Полішук Є.М.

2.Соловйова Л.В.

РОБОТА НАД ПІДВИЩЕННЯМ

ФАХОВОГО РІВНЯ

Тема самоосвіти Звіт про самоосвіту Прізвище педагога
Формування правильної звукови-мови - один з провідних напрямків мовленнєвого розвитку слабочуючих дошкільників. засідання мо Дурава Н.Г.
Інтеграція мовленнєвого та логіко-математичного розвитку слабочуючих дітей під час роботи над казкою. засідання мо ЛісовськаА.В.
Особистісно орієнтований підхід до формування усного мовлення слабочуючих дошкільників. засідання мо Шатило О.А.
Збагачення словникового запасу слабочуючих дошкільників під час режимних моментів- складова формування усної мови дітей. засідання мо виготовлення словників Фурманська М.В
Формування креативного мислення дошкільників засобами нетрадиційної зображувальної діяльності засідання мо Ратушинська А.І.
Організація дитячої ігрової діяльності в контексті дошкільної та початкової освіти. виготовлення дивактичних ігор на шкільну педа гогічну виставку Поліщук Є. М.
Використання ігрових навчаль- них ситуацій в екологічному вихованні дошкільників підбір та систематизація ігрових вправ Словінська А.М.
Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у спеціальному дошкільному закладі з викорис-танням нетрадиційних форм роботи засідання мо Омецінська Л.Ф..
Використання дидактичних ігор на заняттях із зображувальної діяльності важливий чинник формування усної мови у слабочуючих дітей наймолодшого віку. виставка дидактичних ігор Соловйова Л.В.
Розвиток дрібної моторики на заняттях аплікації як засіб покращення розумової активності слабочуючих дошкільників засідання мо виготовлення папки Бура Т.І.
Роль вихователя в організації ігрової діяльності дошкільників практичне заняття Лісовська Ю.В.
Збагачення словникового запасу слабочуючих дошкільників в про- цесі організації та проведенні малих форм активного відпочинку, їх вплив на збереження та зміцнення здоров’я. виготовлення папки«Весело відпочиваємо – легко навчаємось» Лютко М.Є..
Збагачення словникового запасу слабочуючих дітей загальновживаними словами в процесі проведення сюжетних ігор. засідання мо Іваницька І.В.
Формування мистецького словника та розширення загального кругозору дошкільників під час музичних занять Виготовлення словника музичних термінів «Словничок незвичний-словничок музичний» Крайник О.В.

Вивчення і впровадження

в практику роботи

передового педагогічного досвіду

Хто вивчає досвід Чий вивчає досвід З якого питання
Дурава Н. Г. Шатило О. А. Лісовська А. В. вчителів індивідуальної роботи: Свінціцької Ю. А. Прогонової Л. А. Чуян В. В. Комп’ютерні технології в сучасній сурдопедагогіці
Фурманська М. В. Соловйова Л. В. Поліщук Є. М. Захарова Н. Ц. Омецінська Л. Ф. Іваницька І. В. Ратушинська А. І. Бура Т.І. Лютко М.Є. сурдопедагогів дошкільного відділення: Дурави Н. Г. Шатило О. А. Лісовської А. В. Спряжене мовлення слабочуючих дошкільників- основа формування усної мови дітей
Крайник О.В. Бура Т.І. ЛісовськА Ю.В. сурдопедагогів дошкільного відділення Шатило О.А. Лісовської А.В. Дурави Н.Г. Розвиток слухо-вого сприймання та формування правильної вимови у слабочуючих дітей

СПИСОК

членів методичної комісії

№н/п Прізвище педагогів Рік нар. Освіта стаж Посада Курсова перепід готовка Атес- тація Кате-горія
1 Словінська А.В. 1971 вища 6 вихова- тель 2010 (зак ВНЗ) 2011 І
2 Шатило О.А. 1959 вища 22 сурдопе- дагог 2010 2011 вища
3 Дурава Н.Г. 1957 вища 35 сурдопеда-гог 2007 2010 вища
4 Ратушинська А.І. 1947 вища 41 вихова-тель 2008 2009 І
5 Іваницька І.В. 1965 с\спец 25 вихова-тель 2007 2008 спец.
6 Лісовська Ю.В 1988 вища 1 вихова-тель 2010 (зак ВНЗ) спец.
7 Крайник О.В. 1980 вища 11 муз. керівн І
8 Бура Т.І. 1968 вища 15 вихова-тель 2008 зак ВНЗ) спец
9 Омецінська Л.Ф. 1968 вища 23 вихова-тель 2007 2009 вища
1 Фурманська М.В. 1956 вища 35 вихова-тель 2008 2011 вища
1 Соловйова Л.В. 1967 с\спец 25 вихова-тель 2007 2007 спец.
1 Поліщук Є.М. 1969 с\спец 22 вихова-тель 2007 2007 спец.
1 Лютко М. Є. 1956 вища 31 вихователь 2008 2010 вища
1 ЛісовськаА.В. 1984 вища 4 сурдопеда-гог 2007 зак. ВНЗ 2011 ІІ

Проблемна тема, над якою працюватиме

дошкільне відділення в 2011– 2012 н. р.

КОРЕКЦІЙНО РОЗВИТКОВА СПЯМОВАНІСТЬ ЗАНЯТЬ – ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ТА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СЛАБОЧУЮЧИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

1. .Шатило О.А. розвиток мови 12.05.
2.Поліщук.Є.М. аплікація 15.04
3. Бура ТМ. аплікація 20.12
4.Лісовська Ю.В ліплення 20.03

Тематика засідань

1 засідання

(серпень)

1.Аналіз роботи м.к. за 2010 - 2011н.р. та завдання дошкільного відділення на 2011 - 2012 н.р. (Дурава Н.Г.)

2Аналіз календарного планування сурдопедагогів та вихователів дошкільного відділення на 2011- 2012 н. р., погодження їх з адміністрацією.(Тарасюк С.А.)

3.Погодження розкладів занять та графіків роботи сурдопедагогів вихователів, муз керівника, інструктора з фізвиховання.

4.Аналіз анкетування та діагностики фахової компетенції педагогів м.о.

5.Складання графіків відкритих занять, творчих звітів педагогів, що атестуються.

6. Опрацювання інстуктивно-методичного листа МОНмолодьспорту України від 20.06.2011р.№ 1/9-482 »Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році»

7.Розподіл тижневого навчального навантаження на дітей дошкільного відділення (методичні рекомендації)

Робота між методичними засіданнями

Вересень-жовтень

1.Облік 3-6річних дітей з вадами слуху в межах області з метою

охоплення їх дошкільним навчанням.( Дурава Н.Г.Тарасюк С. А.)

2.Комплектація молодшої дошкільної групи , розподіл

новоприбулих дітей по групах (Тарасюк С.А.)

3.Вивчення родин новоприбулих дошкільнят (сурдопедагоги)

4.Аналіз наявності навчально-методичної літератури, оснащення групових кімнат необхідним дидактичним і роздатковим матеріалом (Дурава Н.Г.)

5.Організація дітей молодшої групи в різних видах діяльності.

(Дурава Н.Г)

6.Виставка та презентація кращих дидактичних ігор: «Роль гри у

підвищенні ефективності заняття»

7. Спецсемінар: «Роль залишкового слуху в процесі корекції та автоматизації вимовних навичок дітей з вадами слуху».

8. Вивчення досвіду роботи ДНЗ №5,м. Шостка, Сумської обл. щодо створення розвивального середовища та організації роботи в ньому.

9.Обговорення та подання заявки до кошторису на 2012р. .(члени м.о)

10.Обговорення плану та підготовка до реалізації проекту: »Осінь у торбинці принесла гостинці»

ІІ засідання

(жовтень)

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНСИЛІУМ

спільне засідання педагогів початкової та дошкільної ланок

навчання

Забезпечення взаємозв’язку між дошкільною і початковою ланкою освіти – основа успішного навчання слабочуючого

дошкільника в початковій школі.

1. Адаптація дошкільників у підготовчому класі.(вчителька підготовчого класу (Васянович О.І.)

2. Вивчення інсруктивно – методичних рекомендацій від 19.08. 2011р.№ 1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» ((члени м.о)

3.Обговорення та складання спільних заходів дошкільної та початкової ланок освіти, що сприятимуть вирішенню проблеми наступності у своренні умов для реалізації особитісного творчого

зростання дитини.( члени м.о)

4.Ознайомлення із змістом листа Міністерства освіти і науки «Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах»( Дурава Н.Г.)

5.Про апробацію пробної програми «Впевнений старт»(погляд кожного члена мо)

Робота між методичними засіданнями

(листопад-грудень)

1.Оформлення підписки на періодичну та фахову пресу

(Дурава Н.Г.)

2.Взаємовідвідування занять сурдопедагогів та вихователів дошкільного відділення.

3. Взаємовідвідування відкритих занять у дошкільному відділенні та уроків в початковій школі.

4. Тиждень творчості молодих педагогів « Перша сходинка до педагогічного олімпу».( Відкриті за поняття молодих педагогів Лісовської Ю. В., Бурої Т.І.)

5.Спецсемінар: « Напрямки і форми роботи з корекції мовленнєвих порушень у дітей з вадами слуху »( Тарасюк С.А.)

6. Створення розвивального середовища у всіх вікових групах дошкільного відділення.( вихователі дошк.від.)

7.Музична розвага « Чарівна ніч Святого Миколая»

7. Розробка моделі участі батьків та дітей у святі « Пишна ялиночка, золоті вогні - стрінемо радісно новорічні дні». (Крайник О.В..)

8. Виставка дитячих малюнків « Ой зима, ой зима, ти даруєш нам дива». (Соловйова Л.В.)

9. Конкурс на кращу саморобну ялинкову іграшку (Поліщук Є М.)

ІІІ засідання

(січень)

КРУГЛИЙ СТІЛ

Формування та розвиток зв’язного мовлення

слабочуючих дошкільників шляхом творчого використання

новітніх корекційно-педагогічних технологій.

1.Особистісно орієнтований підхід до формування усного мовлення слабочуючих дошкільників. (Шатило О.А. звіт про самоосвіту)

2. Інтеграція мовленнєвого та логіко-математичного розвитку слабочуючих дітей під час роботи над казкою.(Лісовська А.В. звіт про самоосвіту)

3.Використання прийомів ейдетики для успішного ознайомлення дітей з навколишнім світом.( Бура Т.І. звіт про самоосвіту )

4.Формування правильної звуковимови - один з провідних напрямків мовленнєвого розвитку слабочуючих дошкільників (Дурава Н.Г. звіт про самоосвіту)

Робота між методичними засіданнями

(січень-лютий)

1.Колективні перегляди уроків та занять педагогів дошкільного відділення та початкових класів, що атестуються:

Соловйова Л.В., Поліщук Є.М., (Тарасюк С.А., )

2. Подорож сторінками фахових газет і журналів (члени м.к.)

3.Розробка заходів до «Тижня дошкільного відділення »(Крайник О.В., Дурава Н.Г.)

4.Тиждень педагогічної майстерності(з творчим звітом педагогів, що атестуються)

5.Конкурс на краще розвивальне середовище між дошкільними групами.

6.Використання фланелеграфа в забезпеченні оптимального різнобічного розвитку слабочуючих дітей наймолодшого віку.

(Соловйова Л.В. консультація для вихователів)

6. Підбір та систематизація ігрових вправ, що спияють екологічному вихованню дошкільників (Словінська А.М. звіт про самоосвіту)

7. Опрацювання листа Міністерства освіти і науки України «Інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах.»

8.Спецсемінар »Створення мовленнєвого середовища- важливий чинник формування мовленнєвої компетентності слабочуючих дітей »(Тарасюк С.А.)

9.Аналіз методичних видань за 2011р.(члени м.о)

ІV засідання

(березень)

ПРОБЛЕМНИЙ СТІЛ

Реалізація проблеми творчого використання новітніх корекційно-педагогічних та ігрових технологій в процесі фізичного виховання та оздоровлення слабочуючих дошкільників.

1.Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у спеціальному дошкільному закладі з використанням нетрадиційних форм роботи.(Звіт про самоосвіту Омецінської Л.Ф.)

2.Умови забезпечення оптимального рівня рухової активності слабочуючих дітей на заняттях з фізичного виховання.(Звіт про самоосвіту Поліщук Є .М.)

3.Використання нестандартного фізкультурного обладнання на заняттях з фізвиховання (вивчення досвіду роботи ДНЗ № 770 м.Київ)

4.Методика проведення оздоровчих заходів із зниження

захворюваності дітей дошкільного віку у відповідності до їх

індивідуальних особливостей (медсестра Дубравська Л.В.)

5.Організація та проведення малих форм активного відпочинку, їх вплив на збереження та зміцнення здоров’я слабочуючих дошкільників. (Лютко М.Є. звіт про самоосвіту.)

Робота між методичними засіданнями

(березень-травень)

1.Реалізація проекту « Нам гра допоможе в навчанні»(члени мо)

2. Оформлення матеріалів проекту.

1.Участь у педагогічній виставці педагогів, що атестуються (Соловйова Л.В.,Поліщук Є.М.)

2. День відкритих дверей «Завітайте всі до нас, ми чекаємо на вас» (Тарасюк С.А., сурдопедагоги)

3. Взаємовідвідування занять педагогами дошкільного відділення та початкової школи.

4.Мориторинг словникового запасу дітей старшої групи.

5. Психолого-педагогічне обстеження готовності до навчання в школі вихованців старшої групи ( педагоги ст.групи, психолог)

6 Контрольні заняття, тестування дітей з питань підготовки до школи (Тарасюк С.А.,Мойсеєнко Я.М.,Шатило О.А ., Бондарець Л.П.,члени обласної м.п. комісії)

7. Складання психолого-педагогічних характеристик на дітей старшої групи(Шатило О.А.)

Vзасідання

(травень)

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

«Наступність у роботі з розвитку мовлення дітей з вадам слуху між дошкільною та початковою ланками»

1.Аналіз обстеження рівня підготовки до школи дітей старшої групи .

. (Баранова Р.В.,Тарасюк С.А.,Шатило О.А., Бондарень Л.П. )

2.Обговорення психолого – педагогічних характеристик на дітей старшої групи (члени м/к).

3.Звіт голови методичної комісії Дурави Н.Г. про роботу над

проблемною темою, оцінка його діяльності, визначення шляхів удосконалення роботи м. к на наступний навальний рік

.

4 Підсумкове діагностування фахової підготовки педагогічної майстерності членів м.к (з метою визначення структури методичної роботи в новому навчальному році)

Співпраця з батьками "Душевна теплота і ласка - необхідні умови доброго настрою та успішної роботи з дитиною "

Вересень

1 .Консультації для батьків новоприбулих дошкільників

(Тарасюк С.А., Дурава Н.Г..)

2.Вибори батьківського комітету в групах, делегування

представника дошкільного відділення до ради школи

(Тарасюк С.А. сурдопедагоги).

З .Анкетування батьків новоприбулих дошкільнят за

питаннями:

- ступінь зниження слуху дитини;

- причини зниження слуху;

- час зниження слуху;

- хто в родині має вади слуху;

- наявність індивідуальних апаратів;

- як довго дитина користується інд.апаратами;

- ефективність використання слухових апаратів;

- умови, в яких росла і розвивалась дитина;

- особливості розвитку дитини;

- ставлення до оточуючих;

- улюбленні заняття;

- форма спілкування з рідними, оточуючими;

- словниковий запас вашої дитини.

Жовтень

1 .Поновлення куточка для батьків та поповнення його новин­ками літератури з питань сімейного виховання і розвитку ді­тей з вадами слуху

(Дурава Н.Г., Поліщук Є.М., Шевченко В.М.)

2.Бесіда за круглим столом"Адаптація дитини в ДНЗ. Труд­нощі адаптації "(Васянович Л.П., Дурава Н.Г.)

3.Загальні батьківські збори " Як важливо чути світ»

Листопад

1.Співбесіди із сурдопедагогами за підсумками вивчення сімей. Контроль сімей, у яких батьки не забезпечують належного сімейного виховання ( Тарасюк С.А. психолог)

2.Практичне заняття з батьками „Розвиваючі ігри та забави із слабочуючими дошкільниками (Фурманська М.В.)

Грудень

1.Консультація для батьків „Порозуміння дорослих із слабочуючою дитиною. (Омецінська Л.Ф.)

2.Залучення батьків до організації та проведення дитячого ново­ річного ранку. (Крайник О.В.)

3.Загальні батьківські збори „Співпраця сім’ї та школи у вихованні здорової дитини ”. (Дубравська Л.В. Дурава Н.Г.)

Січень

1 .Анетування батьків „Як ви спілкуєтесь з дитиною( сурдопеда- гоги)

2.Тиждень відкритих дверей для батьків з метою обговорення успіхів дітей у мовленнєвому розвитку

.(Шатило О.А., Дурава Н.Г., Лісовська А.В.)

Лютий

1. Проведення консультації для батьків „Забави, які розвивають мислення, формування понять “великий,” “малий” . (Лісовська А.В..)

2.Оформлення картинної галереї "Зимові пейзажі"

( Соловйова Л.В.)

3.Виставка сімейних творчих робіт "Творимо разом прекрасне''

(ПоліщукЄ.М..)

Березень

1. Проведення консультацій для батьків "Допоможіть своїй дитині розвиватись і вчитись".( Лютко М.Є.)

2..Сімейне спортивне свято "Буду я, як тато сильним виростати” (Омецінська Л.Ф.)

Квітень

1.Практичне заняття з батьками „Ознайомлюємо дітей з предметним світом” (корисні поради батькам).

(Бура Т.І.)

2.Проведення індивідуальних консультацій для батьків за результатами психолого-педагогічного обстеження готовності до навчання у школі вихованців старшої групи.

(Шатило О.А., члени МПК)

3.День відкритих дверей у школі для батьків майбутніх школярів.

Травень

1.Зустріч педагогів початкової школи з батьками вихованців старшої групи

1.Відзначення Дня матері. Святкова концертна програма. (Крайник О.В )

2.Консультаційний пункт „ Виникло питання”( психолог)

3.Батьківські збори „ Не готові знання ,а готовність їх здобувати’’.( Дурава Н.Г.)

Кiлькiсть переглядiв: 346

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.