Повернутися до звичайного режиму

Методична робота в Березівській спеціальній школі спрямована на компетентнісний підхід, що визнаний базовою ідеєю реформування закладу і розглядається як стрижнева конструктивна ідея неперервної освіти всіх учасників навчально-виховного процесу. Це налаштовує педагогічний колектив на докорінні зміни у змістовій, технологічній, навчально-виховній, реабілітаційній складовій та в управлінській діяльності, а також визначає методичну діяльність педагогічного колективу. Професійність, досвідченість, мудрість, виваженість, що поєднується із запалом, енергійністю, креативністю та інноваціями – ось портретна характеристика нашого педагогічного колективу, діяльність якого у 2009 році експертною комісією управління освіти і науки облдержадміністрації було атестовано з відзнакою.

Методична робота в спеціальній школі ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду педагогів, конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу та здійснюється за напрямками: опанування методологічними й теоретичними основами наук, сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки, методикою викладання предметів, систематичним вивченням та аналізом планів та програм, підручників, методичних рекомендацій щодо проведення навчально-виховного процесу, використання на практиці сучасних досягнень перспективного педагогічного досвіду, надання педагогам практичної допомоги в оволодінні інноваційними технологіями тощо.

Однією з умов підвищення професійної компетентності педагогів є формування інноваційного стилю діяльності керівників спеціальної школи (тимчасово виконуючої обов’язки директора школи Тарасюк С.А. заступника директора по навчальній роботі Баранової Р.В., заступника директора по виховній роботі Ковалик К.В.). В управлінській діяльності використовуються інноваційні технології: педагогічний менеджмент, діагностика, ІКТ, проектні технології як моделі управління, створення розвивально-творчого середовища, рефлексивне управління, технологія управління інноваційними процесами, моніторинг, а також реалізуються на практиці принципи гуманістичності, демократичності, системного підходу до організації всіх освітніх процесів.

Відповідно до перспективного прогнозування роботи школи 2013-2018 р. педагогічний колектив працює над реалізацією проблеми «Створення єдиного освітньо-корекційного та інформаційно-розвивального простору як необхідної складової формування компетентної життєтворчої особистості. В рамках загальної проблеми кожного навчального року реалізуються методичні під проблеми:

  • 2013-2014 н.р. "Формування у слабочуючих школярів позитивної мотивації навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу".
  • 2014-2015 н.р. "Використання інформаційно-розвивальних технологій у навчально-виховному процесі – складова забезпечення життєвої компетентності школярів та педагогів".
  • 2015-2016 н.р. "Забезпечення системного підходу у здійсненні комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами як необхідного чинника успішної адаптації та соціалізації".
  • 2016-2017 н.р. "Педагогічна взаємодія у забезпеченні результативності освітньо-корекційного процесу-складова формування ключових компетентностей дітей з особливими потребами".
  • 2017-2018 н.р. "Педагогічна взаємодія у забезпеченні результативності освітньо-корекційного процесу - складова формування ключових компетентностей дітей з особливими потребами".

Робота над проблемною темою проходить через орієнтовно-перспективне прогнозування та річний план роботи закладу. Проблемна тема кожної методичної підструктури суголосна з єдиною методичною проблемою школи.

Робота всіх методичних підструктур будується на діагностичній основі, вона актуальна саме для даного закладу, носить корекційно-розвивальну спрямованість. Проблема комплексна, охоплює навчальну, виховну та реабілітаційну роботу. Усі педагоги школи залучені до її реалізації. Робота над проблемою активізує методичну діяльність кожного вчителя, сприяє підвищенню його теоретичної та практичної підготовки. У ході роботи над проблемною темою здійснюється постійний аналіз проміжних результатів. У школі сформований дієвий вид організаційної та методичної культури закладу зі своєю системою традицій, звичаїв, технологій, спрямованих на вирішення проблеми, це, в свою чергу, значно впливає на ефективність і результативність навчально-виховного процесу.

Робота над проблемною темою спеціальної школи проводиться за етапами:

  1. Вивчення літератури і педагогічного досвіду з проблеми.
  2. Організація дослідної роботи, що передбачає створення осередку ініціативних учителів для організації методичної роботи, колегіального вироблення рекомендацій, організація роботи теоретичного семінару, залучення до роботи методичних об’єднань.
  3. Реалізація проблеми в практиці роботи навчального закладу.
  4. Систематизація і узагальнення.

Про роботу над проблемою адміністрація і вчителі періодично звітують на засіданнях методичної ради, методичних об’єднань, педагогічних рад.

Скоординована діяльність з вирішення науково-методичної проблеми забезпечує взаємозв’язок усіх напрямів підвищення фахової майстерності та диференційований підхід до вибору форм і змісту методичної роботи з урахуванням індивідуальних потреб, інтересів і фахового рівня членів педагогічного колективу.

Результативність методичної роботи забезпечується впровадженням інноваційних методик і технологій, систематичним порівняльним аналізом рівня розвитку професійних компетентностей, інноваційної та методичної культури педагогічних кадрів, ефективністю навчально-виховного процесу. Щороку наказами по школі узагальнюються питання структури та якості методичної роботи з педкадрами.

Для організації й проведення методичної, педагогічної, науково-дослідної роботи з учителями в навчальному закладі функціонує 11 методичних об’єднань, які презентують кращий власний досвід:

1. Педагогів, що працюють з дітьми з РАС;

2. Вчителів індивідуальної слухомовної роботи;

3. Педагогічних працівників дошкільного відділення.

4. Вчителів початкових класів;

5. Вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

6. Вчителів природничо-математичного циклу;

7. Вчителів фізкультури та трудового навчання;

8. Вихователів початкових класів;

9. Вихователів середніх класів;

10.Вихователів старших класів;

11.Класних керівників.

Плануються і проводяться спільні засідання методичних об’єднань, наприклад, вчителів початкових класів з вихователями початкових класів, вчителів індивідуальної слухомовної роботи з вихователями початкових, середніх класів та інші. Ефективними формами засідань методичних об’єднань стало моделювання уроків, проблемні дискусії, методичні практикуми, семінари.

Визначена особиста методична проблема кожного педагога в ракурсі науково-методичної проблеми школи.

Організуючим центром навчально-методичного забезпечення роботи МО є методичний кабінет, в якому створені умови для самостійної та колективної роботи педагогів. Тут зосереджені нормативні документи, плани роботи, розробки уроків, позакласних заходів, самоописи та описи досвіду роботи, організовуються тематичні виставки з актуальних питань навчально-виховного процесу та щорічні педагогічні виставки «Допоможи собі сам».


Педагогічні працівники школи – активні учасники педагогічних виставок, семінарів, педагогічних читань, онлайн-конференцій, круглих столів, спеціальних семінарів


Про участь у Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»

25-27 жовтня в приміщенні Київського Палацу дітей та юнацтва відбудеться Восьмий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті – 2016».

Мета форуму – організація єдиного інформаційного простору для збагачення освітньої практики сучасними формами та досвідом інноваційної діяльності, презентація сучасних педагогічних технологій, інноваційних проектів до розвитку національної системи освіти, підвищення якості та ефективності навчального процесу, нових форм організації педагогічної діяльності для розвитку в молоді компетенцій, необхідних в умовах швидких змін у суспільстві та високої конкуренції.

Представити на Восьмий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті -2016» методичні посібники педагогів в номінації «Сучасні інформаційні системи, технології та рішення для впровадження в освітню практику»:

1. Реалізація ідей SPARE в закладі для дітей з особливими потребами. (Укладач Ковтун І.М., керівник факультативу «Я і енергія» («Збережемо планету разом»).

В багатьох країнах світу одним з інструментів екологічної освіти вважається SPARE – найбільший Міжнародний освітній проект для школярів про зміну клімату, енергетики та навколишнього середовища, що підтримується на найвижчому державному рівні. Досить активно почали використовувати цю систему в Україні – як у загальноосвітніх навчальних закладах, так і в позашкіллі.

Але для багатьох педагогів викладання курсу «Я і Енергія», що є складовою екологічної освіти, залишається багато в чому незрозумілим. Що це за освіта? Які її основні засади, концепція, як їх впроваджувати в роботі з дітьми з особливими потребами?

На ці питання можна знайти відповідь в даному посібнику. Автор висвітлив питання оновлення змісту екологічної освіти дітей зі зниженим слухом в контексті впровадження нового курсу «Я і Енергія», розкрив особливості роботи з дітьми зі зниженим слухом.

2. «Головний рекорд – це здоров’я»

Укладачі: Васянович Л.П., директор Центру, Баранова Р.В. – заступник директора з навчальної роботи, Тарасюк С.А. – інструктор слухового кабінету, Руденький А.О. – вчитель фізкультури.

Порушення слуху призводить не тільки до мовного недорозвитку і інших особливостей психічного розвитку, але і до відхилень в руховій сфері людини. Це вносить свою специфіку в корекційно-педагогічний процес, зокрема у фізичне виховання дітей з порушеннями слухової функції. Значну роль при цьому відіграє корекція рухової сфери, спрямована на подолання наслідків слухового недорозвитку, що сприяє не тільки інтенсифікації процесу формування знань, умінь і навичок, але й розвитку мовленнєвих і пізнавальних процесів даної категорії дітей, більш повній реалізації рухового потенціалу та творчих сил, формуванню життєвої компетентності, а отже сприяє прискоренню процесу їхньої соціальної адаптації й інтеграції в суспільство.

В роботі висвітлено питання оптимального вибору структури фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі, її навчально-методичного забезпечення.

Акцентовано увагу на світових досягненнях учнів та випускників школи, що досягли олімпійських вершин.

3. Методичні посібники «Використання інформаційно-розвивальних технологій як один із чинників формування ключових компетентностей слабочуючих школярів», «Формування цілісності знань слабочуючих школярів засобами між предметної інтеграції».

Укладач: Баранова Р.В. – заступник директора з навчальної роботи.

Щоб засідання педагогічної ради не стали схожі на інструктивні педради, де директор чи його заступники доповідають, а вчителі мовчки записують їхні вказівки, щоб педрада стала лабораторією педагогічної майстерності, трибуною перспективного досвіду, щоб кожен її учасник перебував у творчому пошуку, прагнув до спільних дій, узгоджував свої дії з колегами в доброзичливій атмосфері, творчої взаємодії та співпраці, доцільно практикувати проведення нестандартних засідань педрад. Це зробить їх цікавими й ефективнішими, адже саме інноваційні форми роботи сприяють розвиткові пізнавальної активності вчителів, стимулюють самоосвіту, творчу ініціативу, надають можливість педагогам сповна реалізувати свій творчий потенціал.

У практичному збірнику пропонується план підготовки до педради, наказ директора школи, зміст методичних бюлетенів та поширені протоколи засідання нестандартних педрад.

Рекомендовано для директорів, заступників директорів закладів освіти, керівників МО.

4. Методичний посібник «Комплексна реабілітація дітей зі складними порушеннями розвитку в умовах реформованого навчального закладу»

Укладач: Тарасюк С.А. – інструктор слухового кабінету.

У посібнику розкривається сутність організаційно-методичних засад комплексної реабілітації дітей зі складними порушеннями розвитку в умовах реформованого навчального закладу. Висвітлюється пріоритетні принципи та аспекти корекційно-реабілітаційного процесу. Узагальнюється досвід практичної діяльності Центру та обґрунтовується ефективність процесу комплексної реабілітації дітей зі складними порушеннями розвитку.

Посібник адресовано дефектологам, педагогам спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладів, співробітникам ПМПК, батькам дітей з порушеннями слуху.

5. Формування цілісності знань слабочуючих школярів засобами між предметної інтеграції.

6. При оформленні матеріалів педагогам дотримуватися тематичних номінацій та умов конкурсу.

7. Заступнику директора по навчальній роботі Барановій Р.В. оформити і подати заявку та інформацію щодо анотованого каталогу.


В обласній педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомирщини – 2016» були представлені роботи:

1. Стан фізичного виховання в Березівському навчально-реабілітаційному центрі

Загальна редакція: Васянович Л.П. – директор КЗ «Березівський навчально-реабілітаційний центр» Житомирської обласної ради

Укладач: Баранова Р.В. – заступник директора з навчальної роботи, Ковалик К.В. – заступник директора з виховної роботи, Тарасюк С.А. - інструктор слухового кабінету, Руденький А.О. – вчитель фізкультури

В роботі розкривається стан фізичного виховання дітей з порушеннями слуху. Висвітлюється питання оптимального вибору структури фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі, її навчально-методичного забезпечення.

Значне місце відводиться організації позакласної фізкультурно-масової роботи – складової системи фізичного самовдосконалення. Акцентовано увагу на формуванні здорового способу життя, світових досягненнях учнів та випускників школи.

2. Методичний посібник «Нестандартні форми засідань педради»

Укладач: Баранова Р.В. – заступник директора з навчальної роботи

Щоб засідання педагогічної ради не стали схожі на інструктивні педради, де директор чи його заступники доповідають, а вчителі мовчки записують їхні вказівки, щоб педрада стала лабораторією педагогічної майстерності, трибуною перспективного досвіду, щоб кожен її учасник був в постійному творчому пошуку, прагнув до спільних дій, узгоджував свої дії з колегами в доброзичливій атмосфері творчої взаємодії та співпраці, доцільно практикувати проведення нестандартних засідань педради. Це зробить їх цікавішими й ефективнішими, адже саме інноваційні форми роботи сприяють розвиткові пізнавальної активності вчителів, стимулюють самоосвіту, творчу ініціативу, надають можливість педагогам сповна реалізувати свій творчий потенціал.

У практичному збірнику пропонується план підготовки до педради, наказ директора Центру, зміст методичних бюлетенів та поширені протоколи засідання нестандартних педрад.

Рекомендовано для директорів, заступників директорів закладів освіти, керівників МО.

3. Збірник екологічних задач з математики «Твоє майбутнє в твоїх руках».

Укладач: Веремійчук Г.С. – вчитель математики і фізики.

/Files/images/ТМ в ТР.PNG

В посібнику вміщено задачі з екологічним змістом для слабочуючих учнів 5-6 класів. Ці задачі пов’язані з конкретним програмним матеріалом і носять пізнавальний характер. Їх розв’язування сприяє не тільки закріпленню матеріалу з математики, але й усвідомленню учнями важливості проблем охорони навколишнього середовища.

4. Методичний посібник «Інноваційні підходи в організації та проведенні засідань педагогічної ради»

Укладач: Ковалик К.В. – заступник директора з виховної роботи.

/Files/images/ІвО.PNG

У методичному посібнику висвітлено організаційно-педагогічні засади проведення педагогічної ради як колегіальної форми управління сучасною школою, роль педагогічної ради в демократизації внутрішкільного управління; нетрадиційні форми та методику підготовки й проведення педради.

5. Методичний збірник «Вернісаж педагогічних ідей»

Укладачі: Веремійчук Г.С. – голова МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, вчитель математики, Кравчук Г.М. – вчитель фізики і математики.

Даний збірник містить розробки уроків, проведених педагогами Центру. Подані конспекти орієнтовані на інтегрованість навчального матеріалу із суміжних дисциплін. Такі уроки вносять у звичайну структуру шкільного навчання новизну та оригінальність, сприяють формуванню цілісної картини світу, розгляду об’єктів з кількох сторін, дозволяють систематизувати знання учнів, створюють сприятливі умови для розвивального навчання слабочуючих школярів, підвищення їхнього інтелектуального рівня та інтересу до навчання.

6. Дидактичний посібник для постановки звука [С]

Укладач: Шатило О.А. – вчитель-дефектолог молодшої групи дошкільного відділення.

В посібнику вміщено ілюстрований матеріал для роботи з дошкільниками, що мають порушення слуху, з метою постановки звука С. Запропоновані види роботи використовуються на початковому етапі, коли закладається «фундамент», який забезпечує реалізацію фонетичного підходу до формування правильної вимови фонеми [С].

7. Шкільний науково-популярний журнал «Вісник інтелектуального клубу «Ерудит», «Академія».

Укладач: Лісакович І.М. – керівник шкільного інтелектуального клубу «Ерудит», вчитель правознавства.

Метою вісника є в адаптованій для слабочуючих дітей формі розширювати кругозір, збагачувати активний словниковий запас, стимулювати подальшу самостійну пізнавальну діяльність учнів, допомогти їм у визначенні кола власних пізнавальних інтересів. Завдяки журналу є можливість подати членам інтелектуального клубу «Ерудит» певну інформацію, заохотити їх до подальшого самостійного пошуку, а під час засідань клубу, які проводяться у формі інтелектуальних ігор та змагань, проконтролювати результат самостійної пізнавальної діяльності учнів, рівень засвоєння ними словниково-понятійного апарату. Журнал містить науково-популярні статті з різних предметів шкільної програми та різних галузей людського знання.

8. Збірник «Свята і пам’ятні дати моєї країни».

Укладач: Римарчук М.А. – вихователь Центру

До ілюстрованого збірника ввійшли адаптовані до слабочуючих школярів розповіді про святкові дні, які відзначаються в Україні. Подані матеріали сприяють національно-патріотичному вихованню учнів на кращих зразках історії рідного народу, його досвіду та традицій.

Збірник розрахований на школярів, педагогів, батьків та всіх, хто цікавиться українською культурою.

9. Збірник «Коли в серці живуть добринки» (розробка виховних годин та сценарії родинних загальношкільних свят).

Укладач: Вознюк А.Б. – вихователь Центру.

Пропонований збірник містить творчо опрацьовані та узагальнені на основі власного досвіду розробки виховних годин, сценарії шкільних свят, які допоможуть вихователю початкової школи творчо і цікаво підготуватись до занять. Цінність збірника полягає в тому, що педагог може, з одного боку використовувати весь сценарій, з іншого – запозичити оригінальні думки, прийоми, підходи для створення власних конспектів занять та сценаріїв.

10. Методичний посібник «Формування основ енергозбереження на заняттях курсу «Я і енергія».

Автор-укладач: Ковтун І.М. – вчитель біології, керівник курсу «Я і енергія».

/Files/images/Шпере.PNG

В посібнику висвітлено питання оновлення змісту екологічної освіти в контексті впровадження нового курсу «Я і енергія» шляхом формування основ енергозбереження на заняттях зі слабочуючими дітьми. Запропоновано широку гаму розробок практичних занять з тематики енергозбереження.

11. Збірник «Я – людина, ти – громадянин, ми – патріоти»

Укладач: Захарова Н.Ц. – вихователь Центру.

/Files/images/Я - людина.PNG

У даному збірнику вміщені сценарії загальношкільних свят та виховних заходів з національно-патріотичного виховання.

Мета збірника – допомогти педагогам, які працюють зі слабочуючими дітьми урізноманітними і збагатити власну педагогічну діяльність, обрати доцільні методи та форми виховної роботи спрямовані на формування та розвиток особистості із високими моральними якостями, активною громадянською позицією.

12. Збірник «Граючись, вчимося вірно говорити»

Укладач: Нікітчина Ю.П. – вихователь початкових класів навчально-реабілітаційного Центру.

Даний збірник містить поради педагогам щодо використання на уроках та в позаурочний час дидактичних ігор як важливого засобу активізації мовленнєвої діяльності, молодших слабочуючих школярів.

Наведені в посібнику ігри спрямовані на розв’язання завдань з усіх напрямків мовленнєвого розвитку дітей: формування навичок зв’язного мовлення, удосконалення граматичної будови мовлення, активізацію словника та вдосконалення звукової культури мовлення.


В обласній педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомирщини – 2017» були представлені роботи:

- В номінації «Управлінська діяльність керівників закладів освіти»: методичний посібник «Науково-педагогічні засади внутрішкільного контролю у сфері управлінської діяльності заступника директора школи: зміст і структура». Автор – укладач: Баранова Р. В. – заступник директора по навчальній роботі.

В посібнику розкрито теоретичні та практичні засади внутрішкільного контролю як основної функції управління в роботі заступника директора навчально-реабілітаційного центру, зібрано рекомендації щодо контролю за основними ланками багатогранного шкільного життя через розуміння суті демократичних перетворень, стилю взаємовідносин між людьми, вміння делегувати обов’язки, переконаність в необхідності широкого обговорення управлінських рішень. Рекомендовано для заступників директорів спеціальних шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів.

- У номінації «Упровадження інновацій в навчанні та вихованні дітей з особливими потребами» - методичний посібник «Системна реалізація індивідуальних планів корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку в умовах навчально-реабілітаційного центру».

Автор – укладач: Тарасюк С. А.- інструктор слухового кабінету.

/Files/images/СР.PNG

В посібнику розкривається сутність системної реалізації індивідуальних планів реабілітації дітец зі складними порушеннями розвитку в умовах дошкільного відділення навчально-реабілітаційного центру. Висвітлюються пріоритетні принципи та аспекти корекційно-реабілітаційного процесу. Узагальнюється досвід практичної діяльності та показники ефективності процесу комплексної реабілітації дошкільників зі складними порушеннями розвитку.


Адміністрація та педагоги школи беруть участь у різноманітних методичних заходах, що проводяться на базі Інституту корекційної педагогіки та психології, Інституту модернізації освіти, Центру слухової реабілітації «Аврора» та науково-виробничого підприємства «Вабос», Всеукраїнських педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях.

Протягом останнього часу в методичній роботі школи реалізовано ряд методичних проектів: «Школа на шляху освоєння ІКТ», «Інтегроване навчання – проблема освіти», «Якщо дитина не хоче вчитися», «Інформаційно-розвальні технології – похідні нового типу освіти» та інші.


Кiлькiсть переглядiв: 5861

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.