Використання комп'ютерних технологій у формуванні вимови дітей з порушеннями слуху

Підготовлено вчителем індивідуальної слухомовної роботи Господарчук В.М.

Презентація до роботи./Files/images/simvoli/скачать.png

У Концепції спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку на найближчі роки та перспективу зазначається, що основною метою спеціальної освіти є забезпечення особам з особливостями психофізичного розвитку можливості для адаптації в соціальному середовищі, підготовки до трудової діяльності, самообслуговування, самозабезпечення і сімейного життя. Цілком зрозуміло, що досягти вказаної мети без застосування сучасних технічних засобів практично неможливо. Адже для частини дітей з глибокими і комплексними порушеннями психофізичного розвитку технічні засоби і комп’ютерні технології, зокрема, є чи не єдиним і унікальним засобом, який здатен забезпечити взаємодію і спілкування з оточуючим світом. Аналіз пошуків і досягнень в галузі вивчення і навчання дітей з порушеннями розвитку дає підстави стверджувати, що роль комп’ютерних технологій в розвитку спеціальної освіти сягає за межі традиційної ролі нового засобу навчання і корекції. Вони здатні зробити суттєвий внесок у розв’язання найгостріших проблем сучасної корекційної педагогіки.

Зазначене безпосередньо стосується і дітей з порушеннями слуху, оскільки, окрім усталених форм і методів застосування технічних засобів у навчально-виховному процесі, існує гостра потреба долучення сучасних комп’ютерних технологій до корекційно-реабілітаційної роботи у спеціальних загальноосвітніх закладах, пов’язаної з такими її специфічними напрямами як розвиток мовлення, формування вимови, розвиток слухового сприймання та ін. Використання комп'ютерних технологій у спеціальній школі грає важливу роль для компенсації та корекції вад розвитку дітей з порушенням слуху і забезпечує вирішення низки завдань: • Підвищення якості знань учнів, розвиток понятійного мислення. Комп'ютерні технології дозволяють показати окремі фази розвитку явища, виділити в складному понятті ті чи інші елементи, розкрити їх діалектичні зв'язку та закономірності. • Збільшення насиченості змісту уроків, раціональне використання навчального часу, підвищення продуктивності праці вчителя та учнів. Діти мають можливість роботи в індивідуальному режимі. • Забезпечення наочного навчання. • Створення умов для більш повного врахування психофізіологічних особливостей дітей, що мають проблеми у розвитку. • Облік і розвиток можливостей їх пізнавальної діяльності. • Стимулювання самостійної творчої діяльності та підвищення мотивації навчання, пошук інформації, якої бракує, зіставлення, узагальнення, систематизація отриманих знань. • Формування інформаційної культури та компетентності. • Інтенсифікація освітнього процесу:автоматизація процесу контролю знань, зменшення часу подачі матеріалу, збільшення кількості пропонованої інформації.

На індивідуальнх заняттях з формування вимови та розвитку слухового сприйманя постійно використовую різні комп’ютерні програми, зокрема слухомовний тренажер для реабілітації дітей з порушеннями слуху та мовлення "СВІТ ЗВУКІВ. Видима мова», який перебирає на себе значну частину зусиль педагога, дозволяючи перевести в ігрову форму рутинні навчальні вправи. Саме цей комплекс є ефективним засобом формування мовлення, який трансформує вимовлені слова і звуки в образну анімовану графіку, доступну і цікаву для дитини.Слухомовний тренажер забезпечує: демонстрацію результатів мовлення та процес зміни і виправлення його недоліків у доступній дитині ігровій формі нею самою, що прискорює формування мовленнєвих навичок; прослуховування поточних та записаних зразків мовлення через навушники та зовнішню акустичну систему. Тренажер трансформує вимовлені слова і звуки в образну анімовану графіку, доступну і цікаву для учнів різного віку. Тренажер дає можливість дитині самостійно відпрацьовувати недоліки вимовляння, керуючи голосом зміною форми зображень на екрані, демонструє результати голосоутворення.

Слухомовний тренажер "Світ звуків" є потужним засобом розвитку інтелектуальних та мовних здібностей дитини, забезпечує ефективність роботи педагога та формує в учнів позитивне ставлення до оволодіння новими вміннями, знаннями та навичками. Аналіз можливостей "взаємодії" програмно-технічного комплексу "Видима мова" і дитини з вадами слуху засвідчує ще одну унікальність цього корекційного засобу, оскільки у вчителя індивідуальної роботи є можливість регулювання ступеня складності виконання вправ відповідно до мовленнєвих особливостей кожної дитини. Індивідуальне настроювання в свою чергу забезпечує можливість дитині успішного виконання завдання, що є важливим засобом стимулювання./Files/images/2012_rk/PICT6663.JPG

Використання комп'ютерної програми «Живий звук» має важливе значення для компенсації та корекції вад розвитку дітей із порушенням слуху: сприяє розвитку слухового сприймання, покращенню звуковимови, збагаченню словникового запасу та використанню засвоєного словника в усному мовленні.

Комплекс комп'ютерної програми «Живий звук» уміщує спеціально підготовлений набір навчально-корекційних програм, які спрямовані на допомогу дітям з порушенням слуху, мовлення, голосу, дихання, звуковимови.

Завдяки графічним зображенням успішно здійснюють формування та автоматизацію звуковимови у складах, словах, словосполученнях та коротких реченнях. Дитина може багаторазово повторювати мовленнєвий матеріал, підлаштовуючи свою вимову під зразок вимови вчителя.

Різноманітні вправи спрямовані на розвиток у дитини мовленнєвого дихання, голосу, ритміко-інтонаційної сторони мовлення, здатності аналізувати отриману інформацію.

Усі завдання програми пов'язані зі стимулюванням різноманітних операцій логічного мислення, активізують діяльність самої дитини.

За допомогою цікавих і рухливих малюнків діти навчаються керувати силою та висотою голосу, регулювати тривалий, спокійний видих, злиття звуків мови, темп і розподіл мовленнєвого потоку на синтагми. Програма «Живий звук» забезпечує можливість використовувати її для постановки, диференціації та автоматизації звуків./Files/images/2012_rk/PICT2045.JPG

Організація вимовного матеріалу навчально-програмного комплексу “Адаптація-Лого” передбачає системний підхід під час підбору відповідних вправ та завдань, за допомогою якого здійснюється організація взаємопов’язаних дій, розміщених в порядку зростання мовленнєвих та операційних труднощів, із врахуванням послідовності становлення мовленнєвих умінь та навичок.

Розроблений НПК “Адаптація-Лого” складається із чотирьох взаємопов’язаних етапів і спрямований на корекцію мовленнєвих порушень та розвиток мовлення дітей, тому усі завдання програми побудовані за комунікативним принципом.

Перший етап – пропедевтичний („Перший крок до розмови”) складається із трьох вправ та передбачає розвиток фонематичних процесів на матеріалі мовних та немовних звуків, використання вправ для розвитку артикуляційної допомогою артикуляційного профілю, моторики мовленнєвих органів, а також постановку звуку за допомогою артикуляційного профілю.

Другий – репродуктивно-продуктивний („Говоримо правильно”). На даному етапі новий звук вимовлявся учнем самостійно та закріплювалась його правильна вимова на мовленнєвому матеріалі різного рівня складності (в складах, словах, реченнях). Специфікою етапу автоматизації звуку було введення графічного зображення звуку у запропонованих вправах, що слугувало встановленню звуко-буквених зв’язків, які відігравали надалі провідну роль у розвитку навичок читання. На репродуктивно-продуктивному етапі передбачалися оперативні вправи (аналітико-конструктивного характеру), за допомогою яких досягалося усвідомлення скоригованої вимовної норми, автоматизація вимовних дій в процесі використання її на наступному етапі у власному мовленні. Етап складається з 13 завдань.

Третій – репродуктивно-продуктивний („Впізнаємо і розрізняємо”) складається з 11 завдань, головна мета яких – закріпити в учнів уміння диференціювати схожі та різні за артикуляційним укладом та акустичним звучанням звуки.

Четвертий – системно-комунікативний (”Я навчився розмовляти”) спрямований на активізацію використання скоригованих звуків у мовленнєвій практиці. Комунікативні вправи четвертого етапу (проблемно-ситуативні та пошуково-пізнавальні) передбачають самостійні висловлювання учнів у відповідь на запропонований мовленнєвий стимул. Використання НПК дало можливість створити умови максимальної мовленнєвої активності, якими передбачалося створення комунікативних ситуацій, що стимулюють учнів як до активного мовлення, так і до оцінно-контролюючої діяльності щодо правильної звуковимови.

У своїй роботі використовую різні комп’ютерні програми, які створені для чуючих дітей. Мої учні подружились із Пізнайком, тітонькою Совою, Петриком. Діти з великим задоволенням слухають та читають казки від Вундеркінда, вчаться вимовляти звуки по букварику Котигорошка та інші.

Одним з головних аргументів на користь застосування комп'ютерних технологій на уроках є радість учнів, яку вони відчувають працюючи за комп'ютерами. Помітно збільшується час, протягом якого діти готові і хочуть зосереджено й самостійно виконувати необхідні для засвоєння вправи. Учні починають розуміти, що будь-яке важке завдання може бути виконане вірно, комп'ютер обов'язково допоможе йому в цьому. Діти перестають боятися робити помилки, намагаються розмірковувати, відшукуючи правильну відповідь. Це є запорукою успішності у навчанні. /Files/images/2012_rk/S7300222.JPG

Використання комп'ютерних технологій на уроках підвищує якість знань учнів, розвиває когнітивну (пізнавальну) діяльність, весь процес спрямований на формування розумових операцій: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення.

Завдяки раціональному використанню комп'ютерних технологій діти з порушенням слуху можуть користуватися інформацією недоступною для них при традиційних формах навчання. Це сприяє компенсації дефекту слухового аналізатора, корекції становлення особистості, її соціальних зв'язків, всіх сторін психіки. Комп'ютеризація забезпечує формування позитивної мотивації до навчання, що позначається на якості навчальної роботи, утвердження школяра, як особистості.

Кiлькiсть переглядiв: 937

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.